Menu Zamknij

Polityka prywatności

Polityka prywatności

W firmie EUROTRONIC dbamy o bezpieczeństwo informacji. Od wielu lat budujemy i wykorzystujemy system zarządzania bezpieczeństwem informacji, certyfikowany na zgodność z normą ISO 27001. Jesteśmy też liderem polskiego rynku w zakresie urządzeń i systemów automatyki, wyposażonych w najbardziej zaawansowane funkcje cyberbezpieczeństwa.

RODO

W związku z rozpoczęciem obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO) dostosowaliśmy nasze mechanizmy ochrony informacji do wymagań RODO.

Dane osobowe

Ochrona prywatności osób, z którymi współpracujemy jest dla nas kwestią bardzo ważną. Dane osobowe pozyskiwane w ramach realizacji naszych procesów operacyjnych przetwarzane są w sposób poufny oraz zgodny z przepisami prawa. 

Informujemy, że za pośrednictwem naszych stron internetowych nie pozyskujemy danych osobowych (takich jak nazwiska, adresy, numery telefonów, adresy e-mail), chyba że:

• dobrowolnie udostępnili nam Państwo powyższe dane, lub 
• jeśli wyrazili Państwo zgodę na powyższe, lub 
• odpowiednie przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych na to pozwalają

Administrator danych osobowych

EUROTRONIC Sp. z o.o.

ul. Wykopy 2/4, 60-001 Poznań

Z administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres wskazany powyżej lub email: odo@mikronika.com.pl 

Ponadto firma EUROTRONIC oświadcza, iż nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, nie dokonuje zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych w tym profilowania.

Cel i podstawa przetwarzania

Zarejestrowane w firmie EUROTRONIC dane osobowe służą nam (lub podmiotom trzecim działającym w naszym imieniu) do realizacji naszych wspólnych celów biznesowych (np. udzielaniu odpowiedzi na Państwa pytania, realizacji zawartych umów i zleceń, udostępniania Państwu informacji oraz przedstawianiu ofert) i są przetwarzane przede wszystkim na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. 

Pozyskane od Państwa dane osobowe wykorzystujemy oraz przetwarzamy wyłącznie do celów, o których zostali Państwo poinformowani, za wyjątkiem sytuacji, w których pozyskiwanie, przetwarzanie oraz wykorzystywania danych osobowych: 

• następuje w celu, który jest w sposób bezpośredni powiązany z celem pierwotnym, w którym te dane zostały pozyskane 
• wymagane jest dla celów przygotowania, negocjowania oraz wywiązywania się z zawartej lub zawieranej z Państwem umowy 
• wymagane jest z powodu istnienia obowiązku prawnego lub w związku z wezwaniem otrzymanym od uprawnionych organów 
• jest niezbędne w celu ochrony roszczeń prawnych w stosunku do firmy EUROTRONIC, w tym uczestniczenia przez firmę MIKRONIKA w sprawach sądowych w charakterze pozwanego

Czas przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przez firmę EUROTRONIC przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy EUROTRONIC, o których mowa powyżej.

Prawa osób, których dane przetwarzamy

Każdy z Państwa ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

W każdej chwili mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez oświadczenie złożone na piśmie wobec administratora Państwa danych. Dane osobowe zostaną usunięte przez administratora po otrzymaniu przez niego odwołania zgody na ich przechowywanie i wykorzystywanie w przypadku jeśli operacje na danych osobowych opierają się wyłącznie na Państwa zgodzie na ich przetwarzanie. W przypadkach realizacji uprawnień bądź obowiązku wynikającego z przepisu prawa, lub gdy jest to związane z realizacją umowy, firma EUROTRONIC będzie nadal uprawniona do przetwarzania Państwa danych osobowych. 

Każdy ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.